• Nieuwe ideeën en nieuwe wegen.

  Nieuwe ideeën en nieuwe wegen.

  Met ons omvangrijke internationale netwerk, onze know-how en creativiteit, is voor PayLohn veel mogelijk en realiseerbaar. PayLohn is flexibel, betrouwbaar en staat open voor nieuwe opties. U bent van harte welkom om samen met ons nieuwe ideeën en nieuwe kansen op te pakken.
 • Wij stimuleren groei.

  Wij stimuleren groei.

  Met ons omvangrijke internationale netwerk, onze know-how en creativiteit, is voor PayLohn veel mogelijk en realiseerbaar. PayLohn is flexibel, staat open voor nieuwe opties en betrouwbaar. U bent van harte welkom om samen met ons nieuwe ideeën en nieuwe kansen op te pakken.

Over ons

PayLohn werkt anders

PayLohn biedt backoffice- en loonadministratieservice binnen en buiten Europa door middel van geoptimaliseerde dataverwerking. We zijn specialist in het verwerken van personeelsgegevens en garanderen de vlekkeloze administratie van uitzendwerk, payrolling, salarisboekhouding en HRM projectmanagement in de gehele Europese economische zone. Probleemloze backoffice administratie is een cruciaal element van uw bedrijf, aaangezien accounting en salarisadministratie - d.w.z. de hoofdbestanddelen van uw risikomanagement - speciale expertise en kennis vereisen. Bovendien zijn eersteklas helpdesk, IT en administratiebeheer voorwaarden voor profitabel (personeels-)management.

Ingewikkelde en internationaal sterk verschillende wetten en regelgeving, met name betreffende arbeid en lonen, vereisen voortdurende aandacht en een internationaal netwerk.

Paylohn garandeert correct, transparant en verantwoord management.

PayLohn is uw garantie voor langdurige relaties met uw medewerk(st)ers. Accurate en actuele informatie over loon, vergoedingen en pensioen, de wettelijke positie bij werkloosheid en ziekte, gelijk loon (Equal Pay) en cao-lonen, kinderbijslag en bedrijfsveiligheid garanderen tevredenheid bij werknemers en een goede verhouding tussen werknemer en werkgever op lange termijn. Het behouden van vertrouwen en respect behoeft voortdurend aandacht, aangezien de Europese arbeidsmarkt razendsnel verandert.
Voor PayLohn is het correct en onmiddellijk implementeren van veranderingen in nationale (arbeids-)wetgeving niet alleen verplichting, maar meer nog voorwaarde om langdurig kosten te besparen voor werkgever en werknemer. PayLohn biedt innovatieve HRM, nieuwe vormen van contractering en transparantie voor beiden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, ethische normen en waarden zijn voor Paylohn reële begrippen. PayLohn is uw beste backoffice dienstverlener en de oplossing voor vernieuwend personeelsmanagement.


Maatschappelijk verantwoord ondernemendame-schoon

PayLohn voert een actief en alomvattend MVO (“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" of CSR) beleid. Bedrijven moeten bewuste keuzes maken om het juiste evenwicht tussen “People, Planet, Profit” te bereiken. PayLohn neemt haar ondernemersverantwoordelijkheid met betrekking tot maatschappij, milieu en bedrijfsleven.

PayLohn werkt conform de volgende officiële richtlijnen
PayLohn werkt conform

PayLohn GmbH mission statement en bedrijfsbeleid

Het beleid van PayLohn is erop gericht om veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers op het hoogste peil te brengen en te houden.

PayLohn werkt volgens de volgende richtlijnen
 • PayLohn PayLohn neemt de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, welzijn en sociale- en belastingwetgeving nauwgezet in acht en voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Kamer van Koophandel, de Duitse Handelsrechtbank, NEN 4400-2, Duitse en Oostenrijke Uitzendwet (AÜG), Duitse Gezondheidsinspectie (IGZ) en HSE, ISO 26000, ISO 37500, Actieplan Duurzame Consumptie en Productie en Duurzaam Industriebeleid (SCP), Nederlandse KIWA “Verklaring ter Beschikkingstelling voor transport” en bezit de “Philippines Accreditation Pre-Employment Service (Nr 33765)”.
 • PayLohn richt zich van meet af aan in dienstverlening op de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers, waarbij we streven naar continue verbetering.
 • PayLohn inventariseert de werkomgeving en –omstandigheden, opdat optimale veiligheid voor medewerkers, uitzendkrachten, klant en derden gewaarborgd is en daarmee persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade voorkómen worden.
 • PayLohn informeert elke klant over veiligheids-, gezondheids-, milieu- en welzijnsaspecten van de te leveren diensten en de arbeidstevredenheid van medewerkers.
 • PayLohn geeft voorrang aan het minimaliseren van gevaar voor de veiligheid van medewerkers boven het voorkómen van andere gevaren.
 • PayLohn communiceert open over veiligheid, gezondheid, milieu, welzijn en kwaliteit van dienstverlening, zowel intern als extern.
 • PayLohn hecht grote waarde aan periodieke evaluatie van dienstverlening met klanten en medewerkers.
 • PayLohn maakt transparante, duidelijke en controleerbare afspraken over specificaties, wensen en instructies van klanten.
 • PayLohn werkt voortdurend aan de verbetering van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn en de kwaliteit van dienstverlening en het welbevinden van medewerkers.
 • PayLohn hecht waarde aan een correcte financiële, sociale en maatschappelijke houding van en onder medewerkers, klanten en instanties.
 • PayLohn staat voor normen en waarden, persoonlijke en korrekte behandeling, integriteit, professionaliteit, klantgerichtheid, prestatiegerichtheid, flexibiliteit, innovatie, transparantie, duidelijkheid, respect, en maatschappelijke verantwoordelijkheid.