• Home
 • Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden d.d. 12/2014

Algemeen
 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden vormen onderdeel van alle diensten, overeenkomsten en contractuele verplichtingen van/met PayLohn GmbH op het gebied van uitzenden en bemiddeling van medewerkers. PayLohn GmbH is bevoegd tot het uitoefenen van uitzendwerk conform Art. 1 § 1 van de Duitse Uitzendwet [Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)], gepubliceerd door de Districtsdirectie Beieren van het Federaal Agentschap voor Arbeidsvoorziening [Bundesagentur für Arbeit]. PayLohn GmbH is lid van de IGZ Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. [Belangenvereniging Duitse Uitzendbedrijven] en past de IGZ-DGB-loontariefstructuur voor de uitzendbranche toe.

 2. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van PayLohn GmbH (versie december 2014) vervangen alle voorgaande leveringsvoorwaarden. PayLohn GmbH ontkent nadrukkelijk de geldigheid van andersluidende leveringsvoorwaarden van klanten.

 3. De opzegtermijn van overeenkomsten en contracten is 5 [vijf] werkdagen tot het weekend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Opzegging is slechts schriftelijk mogelijk. 

 4. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het rechtssysteem van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 5. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van overige bepalingen.
6. Rechtsmacht en plaats van uitvoering voor alle overeenkomsten en vervolgaanspraken is uitsluitend Kaufbeuren.
Uitzending
 1. Door het afsluiten van een uitzendovereenkomst ontstaat geen overeenkomst tussen PayLohn GmbH medewerkers en inlener.

 2. PayLohn GmbH verklaart als uitzendonderneming uitdrukkelijk, dat alle sociale lasten in het kader van de uitzendovereenkomst ten behoeve van PayLohn GmbH medewerkers worden voldaan.

 3. Alle door PayLohn GmbH uitgezonden medewerkers zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd bij VBG [Verwaltungs-Berufsgenossenschaft]. De inlener is bij een bedrijfsongeval conform § 193 SGB VII tot melding verplicht.

 4. Door PayLohn GmbH uitgezonden medewerkers dienen zich aan de werktijden van de inlener te houden en alle werkzaamheden correct, plichtsgetrouw en stipt uit te voeren, met inachtneming van de geldige arbeidswetgevingsbepalingen. De inlener dient verplichtingen voortkomend uit de arbeidsveiligheidswetgeving na te komen.
 5. Uitgezonden PayLohn GmbH medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot beloning en alle andere bedrijfsaangelegenheden van de klant.

 6. De klant moet voorzien in de mogelijkheid tot het toepassen van BHV.

 7. Het is de inlener niet toegestaan enigerlei betaling (voorschotten e.d.) aan uitzendmedewerkers te doen, aangezien dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van PayLohn GmbH is. PayLohn GmbH is niet aansprakelijk voor enigerlei betaling aan medewerkers door de inlener, is hiervoor niet aansprakelijk en sluit verrekening uit. 

 8. De inlener is verplicht om de wettelijke werktijdregeling, in het bijzonder de maximale werktijden, na te komen. 

 9. Aangezien uitzendmedewerkers onder toezicht en leiding van de inlener werken, is PayLohn GmbH niet aansprakelijk voor eventuele schade. Dit geldt ook voor een opzettelijke handeling, voor zover wettelijk toegestaan. De inlener vrijwaart PayLohn GmbH van eventuele claims van derden, die in verband met werkzaamheden van uitzendmedewerkers zouden kunnen ontstaan.

 10. Wegens ziekte absente medewerkers kunnen door PayLohn GmbH vervangen worden. Hiertoe bestaat geen verplichting. 

 11. In uitzonderlijke gevallen kan PayLohn GmbH dienstverlening afwijzen of uitstellen. Tot deze gevallen behoort bezwaarlijke of onmogelijke uitvoer van werkzaamheden (bijvoorbeeld in het geval van veto door de ondernemingsraad of staking bij de inlener) of niet-nakoming van betalingsverplichtingen door de inlener. Medewerkers kunnen in zulke gevallen zonder vooraankondiging niet uitgezonden worden. Er bestaat dan geen recht op schadevergoeding.

 12. Conform § 12 AÜB dient elke overeenkomst tussen inlener en PayLohn GmbH schriftelijk te zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor nevenrestricties. Na ondertekening van de uitzendovereenkomst [AÜV] gelden de bepalingen in de overeenkomst voor PayLohn GmbH, zelfs wanneer inlener dit niet nadrukkelijk bevestigt of bevestigd heeft, en zelfs indien deze andersluidende bepalingen aanvoert.

 13. In rekening gebrachte bedragen omvatten steeds ook overeengekomen toeslagen (bijvoorbeeld voor overuren, zon- en feestdagen, ploegenarbeid), noodzakelijke levering van materiaal, gereedschap of andere voorzieningen in het kader van tewerkstelling van uitzendmedewerkers. 

 14. Facturering vindt in principe wekelijks plaats en op basis van door de inlener ondertekende urenstaten. De inlener dient aan het begin van elke week een overzicht van gedurende de voorgaande week gewerkte uren te tonen. Bij verwijtbaar verzuim van inlener is het urenoverzicht van PayLohn GmbH medewerkers maatgevend, tenzij inlener binnen een week na ontvangst van de factuur, die de gewerkte uren van medewerkers omvat, schriftelijk verweer voert tegen de juistheid van urenopgave van medewerkers en een eigen urenstaat toont.
 15. Bij ontvangst van de factuur ontstaat verplichting tot betaling binnen genoemde betalingstermijn en zonder mindering. Aanspraken voortkomend uit de overeenkomst kan de inlener binnen wettelijke grenzen geldend maken; verdere aanspraken alleen dan, wanneer ze onbetwistbaar, rechtsgeldig of in staat van wijzen zijn.

 16. PayLohn GmbH kan te betalen bedragen verhogen, voor zover na sluiten van de overeenkomst het tariefloon verhoogd wordt of medewerkers werkzaamheden uitvoeren, dat hoger ingeschaald is.
 17. De inlener is verplicht elke tewerkstelling in het buitenland van PayLohn GmbH medewerkers, die voordien niet nadrukkelijk werden aangekondigd, vóór het overschrijden van de grens te melden. Voor schade in het geval van een niet-voordien overeengekomen tewerkstelling in het buitenland is alleen de inlener aansprakelijk en deze dient PayLohn GmbH verder van alle aanspraken van derden te vrijwaren, die hierdoor zouden kunnen ontstaan.  

 18. De inlener verklaart PayLohn GmbH medewerkers niet in een bouwvakbedrijf zoals bedoeld in §§ 211 ff SGB III juncto de Duitse bouwondernemingsverordening [Baubetriebe-VO] (inclusief asbestsanering) tewerk te stellen of slechts tijdelijk bouwvakwerkzaamheden te doen uitvoeren, danwel uitzendmedewerkers zelfs maar incidenteel en tijdelijk in een bouwvakbedrijf zoals bedoeld in de Duitse bouwondernemingsverordening [Baubetriebe-VO] (inclusief asbestsanering) werkzaamheden te laten uitvoeren, die gewoonlijk door bouwvakarbeid(st)ers verricht worden.
Bemiddeling van medewerkers na voorafgaand uitzendwerk

Indien de inlener gedurende de uitzendtermijn of binnen een termijn van 6 maanden na afloop van de uitzendtermijn een arbeidsovereenkomst met PayLohn GmbH personeel sluit, is provisie aan PayLohn GmbH verschuldigd. Dit onverlet de omstandigheid of deze overeenkomst op initiatief van de inlener of uitzendmedewerkers tot stand komt. Dit geldt ook in het geval uitzendmedewerkers tewerk gesteld worden in een onderneming, die wettelijke of economische banden met inlener heeft. 
De provisie bedraagt 200 [tweehonderd] tariefloonuren, resp. 5 [vijf] weeklonen plus BTW. Indien de uitzendtermijn korter is dan 6 [zes] maanden, dan wordt de provisie met 1/6 [één zesde] per uitzendmaand verminderd. Deze provisie is onmiddellijk te voldoen bij aanvang van werkzaamheden van medewerkers bij de inlener, i.c. bij afsluiten van de overeenkomst tussen medewerkers en inlener.

Bemiddeling van medewerkers zonder uitzendwerk

De provisie voor zuivere personeelsbemiddeling, d.w.z. zonder voorgaand uitzendwerk, bedraagt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door personeel / sollicitant / freelancer 12% [twaalf procent] van het bruto-jaarsalaris plus BTW. De provisie is onmiddellijk te voldoen, voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook in het geval van een onderneming, die wettelijke of economische banden met opdrachtgever heeft. Bemiddeling wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra PayLohn GmbH medewerkers aan de klant wordt voorgesteld of hem bekend wordt.

Garantie en aansprakelijkheid
 1. Uitgezonden of bemiddelde medewerkers zijn door PayLohn GmbH naar beroepsmatige geschiktheid getoetst en dient uitsluitend tewerkgesteld te worden voor de in de overeenkomst vermelde werkzaamheden of taakstelling. Een gewijzigde taakstelling, of een andere dan in de overeenkomst genoemde werkzaamheid of taak, is een wijziging van de overeenkomst en derhalve onmiddellijk aan PayLohn GmbH te melden. Er bestaat geen algehele aansprakelijkheid van PayLohn GmbH. PayLohn GmbH is alleen aansprakelijk voor verwijtbare tekortkomingen in de selectie voor uitzendwerk en voor de overeengekomen tewerkstelling of taakstelling. PayLohn GmbH is niet aansprakelijk voor additionele werkzaamheden van medewerkers, die buiten de selectiecriteria vallen.

 2. In het geval de inlener niet tevreden is over de prestaties van uitzendmedewerkers, dan kan hij dit op de eerste dag van tewerkstelling melden. 
PayLohn GmbH is niet aansprakelijk voor prestaties van uitzendmedewerkers. PayLohn GmbH zal naar redelijkheid en billijkheid vervangende medewerkers bemiddelen, i.c. uitzenden.

Versie: 12/2014

© PayLohn GmbH 2018. Alle rechten voorbehouden.